Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů.
Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost archicraft s.r.o., IČO:28478223, se sídlem Dělnická 1272 /53,170 00 Praha 7.

Jaké údaje zpracováváme

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o objednaných službách, údaje z naší vzájemné komunikace, platební údaje.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu planění právní povinnosti, nebo
b) na základě vašeho souhlasu
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné
zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete, zda s námi máte uzavřenou smlouvu či si u
nás objednáte službu.

Účely zpracování

V případě, že s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování :

1. Zpracování na základě plnění smlouvy

Jestliže s námi uzavřete smlouvu jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem plnění
této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:
a) pro potřeby platby za službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
a) v souvislosti s reklamací
c) v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu plnění smlouvy.

2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

3. Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou :
a) Našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. dodavatelům informačních technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb
b) Našim daňovým poradcům, auditorům a zpracovatelům naší účetní agendy
c) Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb, uzavření smlouvy nebo při komunikaci s námi. Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí atd.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů ?

1. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány.

2. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
– vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
– odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat
– využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují
– domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků

3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

5. Právo na přenositelnost údajů

V případech předpokládaných nařízením GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

6. Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat

7. Právo vznést námitku

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce

8. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz